Pagina principală
   Mesajul Directorului
   Misiunea Bibliotecii
   Evenimente - Arhivă
   Activitate editorială
   Programe culturale
   Regulament
   Periodice 2018
   Împrumut interbibliotecar
   Legături utile
   Petre Dulfu
   Istoric
   Familia română
   Biblioteci locale
   Informaţii publice
   InfoMail
   Biblioteca pe Facebook
   Biblioteca pe YouTube
 
 
Program cu publicul:
Luni - Vineri
8-19
Sâmbătă
9-14 (1 oct. - 30 iun.)
 
 


REGULAMENT INTERN

destinat relaţiilor cu utilizatorii
Serviciului
ÎMPRUMUT CARTE LA DOMICILIU

Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile bibliotecii se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

Biblioteca Judeţeană pune la dispoziţia utilizatorilor, pentru împrumut la domiciliu, în mod gratuit, o bogată şi diversificată colecţie de cărţi.

La înscriere, fiecare utilizator completează Contractul de utilizare a serviciilor bibliotecii, care devine document juridic având rol de titlu executoriu, şi se eliberează permisul de cititor, valabil pe o perioadă de cinci ani, prin vizarea lui anuală.

I. ÎNSCRIEREA CITITORILOR

eliberarea şi vizarea anuală a permisului de cititor se face obligatoriu pe baza legitimaţiei de identitate (buletin sau carte de identitate);

 • la înscriere fiecare cititor va prezenta două cărţi poştale timbrate şi două plicuri timbrate (prin care se vor comunica eventualele întârzieri ale restituirii cărţilor);
 • cititorul are obligaţia să anunţe imediat schimbarea cărţii de identitate, a datelor personale, a adresei şi a locului de muncă;
 • înscrierea copiilor sub 14 ani se face pe baza certificatului de naştere al copilului şi a cărţii de identitate a unuia dintre părinţi sau tutori, cărora le revine răspunderea morală şi materială ca semnatari ai contractului de utilizatori principali;
 • pe fişa titularului nu au voie să împrumute alte persoane;
 • utilizatorii răspund de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi/sau de nereclamarea pierderii acestuia.
II. ÎMPRUMUTUL
DOCUMENTELOR DE BIBLIOTEC Ă LA DOMICILIU
 • împrumutul la domiciliu se face în sistem informatizat, cu prezentarea obligatorie a permisului de cititor;
 • cititorul are obligaţia să verifice starea fizică a cărţilor împrumutate şi să atragă atenţia bibliotecarului dacă acestea sunt deteriorate;
 • se împrumută maximum 3 cărţi o dată (excepţie fac persoanele vârstnice şi cele dezavantajate, care pot împrumuta, la cerere, maximum 5 cărţi din literatura de consum);
 • din lucrările de specialitate cu valoare mare se împrumută un singur titlu o dată;
 • pentru cititorii noi, în primele trei luni de la înscriere, se împrumută o singură lucrare (volum);
 • la cererea cititorului, biblioteca procură cărţi din alte biblioteci din ţară, prin sistemul de împrumut interbibliotecar, cu consultare la Sala de lectură;
 • termenul de împrumut este de 21 de zile, prelungirea acestui termen se poate face o singură dată, cu avizul bibliotecarului ; nu pot fi prelungite cărţile existente într -un singur exemplar sau foarte solicitate; prelungirea se poate face şi telefonic la numerele 0262-275583, 0262-275699, 0262-275799;
 • nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de către utilizatori se sancţioneazăcu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecare carte, în funcţie de durata întârzierii şi de eventualul caracter de recidivă al faptei, până la 50% din preţul mediude achiziţie a cărţilor din anul precedent
 • întârzierea este semnalată cititorului printr-o carte poştală; dacă este nevoie se va trimite o somaţie, iar în caz de nerestituire nici după aceasta, biblioteca va fi nevoită să recupereze daunele aduse instituţiei întocmind proces-verbal de contravenţie;
 • împrumutul la domiciliu este limitat: nu se împrumută dicţionare, albume, enciclo-pedii, lucrări existente într-un singur exemplar; acestea pot fi consultate doar în bibliotecă;
 • pentru a obţine o carte foarte solicitată, cititorul poate face o rezervare înregistrată de bibliotecar;
 • sustragerea de cărţi din bibliotecă constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legii;
 • cărţile împrumutate de la bibliotecă nu se transmit prietenilor, cunoscuţilor, fiecare membru al comunităţii are posibilitatea împrumutului personal;
 • distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coefi- cientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1 - 5 ori faţă de preţul astfel actualizat.
 • pierderea cărţilor împrumutate se comunică imediat bibliotecii;
 • cititorii care au pierdut cartea împrumutată pot procura din librării sau anticariate o altă carte identică (acelaşi autor, acelaşi titlu , variantă neprescurtată, indiferent de an, editură, ediţie). Exemplarele procurate din anticariate vor fi acceptate numai dacă sunt în stare fizică bună;
 • utilizatorii aflaţi în incinta bibliotecii sunt rugaţi să păstreze liniştea şi ordinea.

Pentru iniţiere în modul de utilizare a instrumentelor de informare privind serviciile şi colecţiile bibliotecii, vă rugăm să vă adresaţi bibliotecarului !

(Prezentul Regulament intern a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 334 a bibliotecilor din 2002, republicată în temeiul art. II din Legea nr. 593 din 2004).

 

 

 
 
     SEDIUL CENTRAL
 
   Baia Mare 430123,
   B-dul Independentei Nr. 4B
   Tel: +4.0262.275.583
   +4.0262.275699
   +4.0262.275799
   Fax: +4.0262.275899
   
   Secţia pentru copii
   Împrumut adulţi
   Sala lectură carte
   Sala lectură periodice
   Secţia Britannica
   American Corner
   Colecţii Speciale
   Salonul artelor
   Secţia multiculturală
   Sala multimedia
   Bibliografic
   Brevetoteca
   Filialele Bibliotecii
   Filiale peste graniţe
   
   
   
   
Design by: nnn screamdesign nnn